Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Versjon 1.0

Innholdsfortegnelse:

Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt 11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkels

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp

av varer over Internett
Versjon 2.1 revidert august 2019

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående
standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varerover Internett. Forbrukerkjøp over
internett reguleres hovedsakelig av
avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,

markedsføringsloven, angrerettloven og e-
handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren

ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig
på www.lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som
noen begrensning i de lovbestemte
rettighetene, men oppstiller partenes viktigste
rettigheter og plikter for handelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av
Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av
disse salgsbetingelsene, se
Forbrukertilsynetsveileder.
Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering

 • kjøperens rettigheter og frist for å
  melde krav
  10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter
  og reklamasjonsfrist
  11] Selgerens rettigheter ved kjøperens
  mislighold
  12] Garanti
  13] Personopplysninger
  14] Konfliktløsning

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene,
opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell
motstrid mellom opplysningene, går det som
særskilt er av- talt mellom partene foran, så
fremt det ikke strider mot ufravikelig
lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe-
stemmelser som regulerer kjøp av varer

mellom næringsdrivende og forbrukere.
2] Partene
Selger er
SUNNIVA HOVDE, EGGHÅGGÅVEGEN 9 7355 EGGKLEIVA. ORG NR: 988043494 , og betegnes i det følgende
som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar
bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper/kjøperen.
3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er
den totale prisen kjøper
skal betale.Denne prisen inkluderer alle
avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere
kostnader som selger før kjøpet ikke har
informert om, skal kjøper ikke bære.
4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når
kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har
fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet
fra selgeren i bestillingsløsningen i
nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og
den annen part innså eller burde ha innsett at
det forelå en slik feil.

5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det
tids- punkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller
debetkort ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet
blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til
kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på
minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med
etter- følgende faktura.
Kjøperen kan velge fritt mellom visa/mastercard eller Vipps. Bruker du kort så vil summen bli
reservert som nevnt ovenfor.
6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hens
representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av
bestillings- løsningen, skal selgeren levere
varen til kjøper uten unødig opphold og senest
30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen
skal leveres hos kjøperen med mindre annet
er særskiltavtaltmellompartene.
Leveringstid: 1-7 dager
Levering skjer med Bring eller annet billigere alternativ. Du vil få sporing men det er ikke forsikring på pakken. Dersom pakken skulle bli borte står
Bring ikke ansvarlig for å erstatte vare eller sum. Det er heller ingen retur, så hvis pakken ikke hentes på postkontoret så er den også ansett som tapt.


Ved bestilling innen kl 12, mandag-fredag så
sendes varen samme dag. Hvis det bestilles
etter kl 13 så sendes varen neste virkedag.
Ved evt retur så er det kunden som står for
kostnadene ved å sende tilbake.
7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han,
eller hans representant, har fått varene levert
i tråd med punkt 6.
8] Angrerett

NB: Angreretten gjelder ikke for spesialsydde produkter, sydd etter mål for kunden. Alle spesialsydde produker selges uten angrerett! Dette gjelder alle klær der kunden blir bedt om å oppgi mål slik at selger kan sy på bestilling.


Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre- rettloven.

Dersom kjøper ønsker å angre på kjøpet sitt må hen ta kontakt med selger for å angre kjøpet. Sammen avtaler vi hvordan returen skal skje. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen
begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges
fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har
bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort
gjeldende, og meldingen må derfor skje
skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil
angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er
mottatt.


Ved bruk av angreretten må varen leveres
tilbake til selgeren uten unødig opphold og
senest 14 dager fra melding om bruk av
angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte
kostnadene ved å returnere varen, med
mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt
å opplyse om at kjøper skal dekke
returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette
gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en
forsvarlig måte for å fastslå varens art,
egenskaper og funksjon, uten at angreretten
faller bort. Dersom prøving eller test av varen
går utover hva som er forsvarlig og nødvendig,
kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell
redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale
kjøpesummen til kjøperen uten unødig
opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk
melding om kjøperens beslutning om å
benytte angreretten. Selger har rett til å holde
tilbake betalingen til han har mottatt varene
fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
9] Forsinkelse og manglende levering –
kjøperens rettigheter og frist for å
meldekrav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller
leverer den for sent i henhold til avtalen
mellom partene, og dette ikke skyldes
kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan

kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter
omstendighetene holde kjøpesummen tilbake,
kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve
erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør
meldingen av bevishensyn være skriftlig (for
eksempel e-post).
• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve
oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid
ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger
en hindring som selgeren ikke kan overvinne,
eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor
ulempe eller kostnad for selger at det står i
vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at
selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort
innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve
oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse
om han eller hun venter urimelig lenge med å
fremme kravet.
• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på
leverings- tidspunktet, skal kjøperen
oppfordre selger til å levere innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke
leverer varen innen tilleggs fristen, kan
kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart
hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende
gjelder dersom levering til avtalt tid var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller
dersom kjøperen har underrettet selger om at
leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren
har satt eller etter leveringstidspunktet som
var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må
krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig
tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
• Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som
følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid
ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen
skyldes hindring utenfor selgers kontroll som
ikke med rimelighet kunne blitt tatt i
betraktning på avtaletiden, unn- gått, eller
overvunnet følgene av.
10] Mangel ved varen

 • kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Hvis det foreligger en mangel ved varen må
  kjøper innen rimelig tid etter at den ble
  oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi
  selger melding om at han eller hun vil
  påberope seg mangelen. Kjøper har alltid
  reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 uke fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
  Dersom varen har en mangel og dette ikke
  skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens
  side, kan kjøperen i henhold til reglene i
  forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter
  omstendighetene holde kjøpesummen tilbake,
  velge mellom retting og omlevering, kreve
  prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve
  erstatning fra selgeren.
  Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.
  • Retting eller omlevering Kjøperen kan velge
  mellom å krevemangelen rettet eller levering
  av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette
  seg kjøperens krav dersom gjennomføringen
  av kravet er umulig eller volder selgeren
  urimelige kostnader. Retting eller omlevering
  skal foretas innen rimelig tid. Selger har i
  utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn
  to avhjelpsforsøk for samme mangel.
  • Prisavslag
  Kjøper kan kreve et passende prisavslag
  dersom

varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette
innebærer at forholdet mellom nedsatt og
avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens
verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.
Dersom særlige grunner taler for det, kan
prisavslaget i stedet settes lik mangelens
betydning for kjøperen.
• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert,
kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen
ikke er uvesentlig.
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens
mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller
de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og
dette ikke skyldes selgeren eller forhold på
selgerens side, kan selgeren i henhold til
reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter
omstendighetene holde varen tilbake, kreve
oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet
samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren
vil også etter omstendighetene kunne kreve
renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og
et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke
levert, taper selgeren sin rett dersom han
venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger
vesentlig betalingsmislighold eller annet
vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger
kan likevel ikke heve dersom hele
kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en
rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen
ikke betaler innen denne fristen, kan selger
heve kjøpet.
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpe summen i
henhold til avtalen, kan selger kreve renter av
kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.
Ved manglende betaling kan kravet, etter

forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper
kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter
inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-
forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte
varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens
faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.
Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under
18 år.

12] Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten,
gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen
allerede har etter ufravikelig lovgivning. En
garanti innebærer dermed ingen
begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon
og krav ved forsinkelse eller mangler etter
punkt 9 og 10.
13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede
personopplysninger er selger. Med mindre
kjøperen samtykker til noe annet, kan
selgeren, i tråd med personopplysningsloven,
kun innhente og lagre de person- opplysninger
som er nødvendig for at selgeren skal kunne
gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøperens personopplysninger vil kun bli
utlevert til andre hvis det er nødvendig for at
selger skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf.
punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette
ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er
tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller
www.forbrukerradet.no.

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse 13. Kjøperens rettigheter ved mangel 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 15. Garanti 16. Personopplysninger 17. Konfliktløsning

Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
  2

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 1. Partene Selger Firmanavn: Kontaktadresse: E-post: Telefonnummer: Telefaksnummer: Organisasjonsnummer:

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 1. Priser Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

 1. Avtaleinngåelse Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Ordrebekreftelse Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 1. Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort 2 eller debetkort 3 ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.4

                       1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. 3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. 

3
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.6

 1. Levering m.v. Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 1. Risikoen for varen Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
 2. Angrerett Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

4 jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. 7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
4

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan
ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

 1. Undersøkelse av varen Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 1. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 1. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse , heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke
8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
5
kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

 1. Kjøperens rettigheter ved mangel Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering , kreve prisavslag , kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse 6
  av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling , inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer .

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving : Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer : Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr XXX + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 11

 1. Garanti Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.
 2. Personopplysninger12 Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 7
  Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 1. Konfliktløsning Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.